Wat we doen

Advocatenkantoor Teusink c.s. is als gezegd goed thuis binnen een aantal belangrijke rechtsgebieden, waaronder het Algemeen Verbintenissenrecht, Strafrecht en Personen- en Familierecht

Algemeen verbintenissenrecht

Algemeen verbintenissenrecht, is te omschrijven, als het recht waarmee de burger in het dagelijks leven het meest te maken heeft. We hebben het dan bijvoorbeeld over eigendomsrechten (van roerende en onroerende zaken), rechten van koop en levering, en over het recht van huur, vruchtgebruik en aanverwante rechten.

Ook het arbeidsrecht, dat de arbeidsovereenkomst, het recht op arbeid èn beloning en het ontslag regelt, valt onder het Algemeen verbintenissenrecht.

Een apart deel van het Algemeen verbintenissenrecht wordt beheerst door de zogenaamde onrechtmatige daad (onrechtmatig handelen tussen burgers onderling of van overheid jegens burger).

Waar rechten of plichten van burgers met elkaar of die van de overheid botsen, ontstaan vaak (juridische) conflicten.

Wij staan u in die conflicten, maar ook bij de voorkoming ervan, met oprechte raad en daad bij!

Wij helpen u het liefst via advisering en bemiddeling, maar voeren met veel genoegen en doorzettingsvermogen gerechtelijke procedures, als die nodig zijn om het geschil te beslechten.

Strafrecht

Met het strafrecht komt u gelukkig minder vaak in aanraking.

Tot zal het een enkele voorkomen, dat u of bijvoorbeeld uw kind een strafbare gedraging heeft gepleegd, waarvoor u of het kind zich bij de Officier van Justitie of bij de rechter moet komen verantwoorden. Ook kan het zijn, dat u zelf of uw kind slechtoffer is geworden van een strafbaar feit.

In al die gevallen kunt u bij ons terecht.

Meerderjarigen

Meerderjarigen staan wij bij in geschillen met een financieel of ander belang, waarvoor de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtbijstand zou verstrekken. Natuurlijk staan wij de meerderjarige ook bij als deze tegen betalend tarief door ons wil worden bijgestaan.

We staan de meerderjarige ook bij, als voor hem of haar, door de rechter een “last tot toevoeging” is afgegeven. De last tot toevoeging (rechtsbijstand op staatskosten) wordt afgegeven als de meerderjarige is aangehouden en, na zijn inverzekeringstelling door de rechter-commissaris de inbewaringstelling wordt bevolen.

Minderjarigen

Minderjarigen krijgen in alle strafzaken een zogenaamde “ambtshalve toevoeging”. Dit betekent, dat de Kinderrechter een advocaat toewijst en dat de vergoeding van die advocaat door het Rijk wordt betaald. Deze advocaat staat op de lijst van advocaten die jeugdstrafzaken doen.

Mr Teusink staat al een flink aantal jaren op de lijst van jeugdstrafrechtadvocaten.

De (ouders of wettelijke vertegenwoordigers van) de minderjarige mag/mogen na verkrijging van de ambtshalve toevoeging een advocaat naar keuze vragen en afzien van de toegewezen advocaat. De minderjarige behoudt zijn recht op de kostenloze rechtsbijstand.

Ook in die gevallen kunt u dus bij mr Teusink terecht.

Slachtoffers

Ook slachtoffers van misdrijven kunnen wij van dienst zijn, met advies over schadevergoeding en verhaal. Vaak kunnen zijn aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand (een “toevoeging”) en hoeven dan dus niet de advocaat zelf te betalen (met uitzondering soms van een eigen bijdrage).

Strafpiket

U kunt mr Teusink tot slot ook tegenkomen tijdens het strafpiket.

Bij toerbeurt fungeren de strafrechtadvocaten in het arrondissement Zutphen - waaronder mr Teusink - als piketadvocaat.

De piketadvocaat geeft “eerstelijns advies” aan personen die zojuist in verzekering zijn gesteld en zijn ingesloten op een politiebureau.

De piketadvocaat geeft advies over het zwijgrecht, het recht op een arts of verzorger (indien nodig), de duur van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. Verder informeert hij – alleen als de cliënt daar uitdrukkelijk om verzoekt - de familieleden van de inverzekeringgestelde.

Aan deze piketbezoeken zijn voor u geen kosten verbonden.

U mag de piketadvocaat of een andere advocaat vervolgens als voorkeursadvocaat aanwijzen en met hem/haar de verdere strafzaak doorlopen. De keus is aan u.

Jeugdrecht

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Het jeugdrecht regelt de beslissingen die de rechter en de voogdij-instelling ten aanzien van een minderjarige mogen nemen.

Kinderen die (om wat voor reden dan ook) het thuis niet meer redden, kunnen door de Kinderrechter ondertoezicht (OTS) gesteld worden. Ook is mogelijk dat de Kinderrechter de uithuisplaatsing (UHP) beveelt.

Hoewel mr Teusink vaak via de rechtbank al aan de minderjarige wordt toegewezen, kunnen ook ouders en verzorgers mr Teusink om bijstand vragen, in geschillen met de Kinderrechter of de voogdij-instelling.

In deze zaak wordt in de meeste gevallen op verzoek een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt, mits men onder de financiële grenzen van de Raad voor Rechtsbijstand blijft.

Door de Kinderrechter wordt ambtshalve aan de MINDERJARIGE een toevoeging verstrekt en een advocaat toegewezen, als de voogdij-instelling verzoekt om een plaatsing in een gesloten jeugdinrichting.

Familierecht

Het familierecht bestaat uit meer dan alleen echtscheidingen.

Echtscheiding en aanverwante zaken

Ook zaken rond omgangsregelingen, alimentatiekwesties, vaderschapsacties, stiefouderadoptie, en naamswijzigingen maken deel uit van ons werk.

Beschermingsmaatregelen

Voor ouderen of geestelijk zwakkeren komt in een enkele geval op een gegeven moment de onderbewindstelling in beeld.

Dit is een beschermingsmaatregel, die beoogt de oudere of de geestelijk zwakkere, tegen zich zelf te beschermen op het vlak van vermogensbeheer en feitelijke verzorging. Broers en zusters, maar ook meerderjarige kinderen kunnen de onderbewindstelling verzoeken. De kantonrechter beoordeelt deze verzoeken en wijst indien nodig een bewindvoerder aan (de levensgezel, een meerderjarig kind of een professionele bewindvoerder).

U kunt voor deze en andere “familiezaken” met vertrouwen bij ons terecht.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen burger en overheid.

De burger kan in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen bepaalde overheidsbeslissingen en kan de beslissing op bezwaar vervolgens ter toetsing aan de rechter voorleggen. U kunt hierbij denken aan geschillen m.b.t. bijstandsverlening en bijstandsfraude. Ook voor WW-kwesties en aanverwante besluitvorming kunt u bij ons terecht.

Verder kunnen bijvoorbeeld geschillen over planschade (een weg in uw achtertuin) etc. aan de beslissende instantie en aan de rechter worden voorgelegd. Wij willen u hier graag bij van dienst zijn.

In deze zaak wordt net als in andere kwesties op verzoek een toevoeging (voor gefinancierde rechtsbijstand verstrekt). Een en ander is ook hier afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in het zogenaamde peiljaar (twee jaar voor de datum van de toevoegingsaanvraag).